THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY
EMPIRES OF TURKEY: LYDIAN, PHRYGIAN, GREEK, ROMAN