THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY

EMPIRES OF TURKEY:
LYDIAN, PHRYGIAN, GREEK, ROMAN