THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY
LUXOR CITY AND KARNAK VILLAGE