THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY
THE VILLAGE OF QURNA