THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY

COPTIC UPPER EGYPT