THE EGYPTIAN DESERT PORTFOLIO
PHOTOGRAPHY BY YARKO KOBYLECKY
COPTIC UPPER EGYPT